Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych „Administrator” jest BG System Sp.j. B. Boczek Ł. Dębski G. Dębski z siedzibą w Zabrzu przy ulicy: Grunwaldzka 29, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000605352; NIP: 648-23-33-162, tel. (32) 249 50 92.

​Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu umowy/ zamówienia przetwarzać będziemy na podstawie z art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu: zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w szczególności: sporządzenia umowy, kontaktowym, przekazania danych firmom współpracującym z Administratorem jedynie w zakresie umowy (podwykonawcy, realizatorzy) oraz zakresie wskazanym zapisami umowy lub przepisami prawa.

​Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Policja, organy administracyjne) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, takie jak: nasi partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi finansowo- księgowe, techniczne, informatyczne.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będziemy usuwać zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, usuniemy Pani/Pana dane osobowe po osiągnięciu celu bądź po wypełnieniu obowiązku prawnego jaki ciąży na nas jako „Administratorze”.

​Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

​Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie osób fizycznych;

​Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w formularzu umowy jest warunkiem umownym, co oznacza, iż brak zgody na podanie danych osobowych skutkował będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

Podstawy prawne:

  • Kodeks Cywilny (Dz.U. Z 2017 POZ. 459)
  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 395

Prosimy o informację czy wyraża Pan/Pani zgodę na kontakt telefoniczny, mailowy po zakończeniu wykonywania umowy- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Można dodać:

□ Wyrażam zgodę
□ Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w celu kontaktowym po zakończeniu umowy (kontakt telefoniczny i kontakt e-mail).

……………………..

data i podpis