PORADY

 

Czym jest 5 klasa kotłów?

Klasa 5 kotłów jest najwyższą dotychczasową klasą, która określa ekologiczne kotły spełniające normę PN-EN 303-5:2012, która określa kryteria emisji tlenku węgla, substancji smolistych, pyłów oraz ustala minimalną wymaganą sprawność nie tylko przy pracy na pełnej mocy, ale też dla 30% mocy nominalnej. Dokładne wartości przedstawia tabela poniżej.

a) Potwierdzenie spełniania granicznych wartości emisji jest dokonywane przy uwzględnieniu normy PN-EN 303-5.
b) Graniczne wartości emisji wyraża się w miligramach substancji na metr sześcienny gazów odlotowych odniesionych do temperatury 0°C, ciśnienia 1013 mbar oraz gazu suchego.

Dodatkowe informacje

Każdy kocioł 5 klasy musi posiadać certyfikat wydany przez jednostki akredytowane. Kotły nie posiadające tego certyfikatu nie mogą być uznawane za kotły 5 klasy.

Kolejną cechą tej klasy jest brak rusztu awaryjnego w zestawie. Przez swoje ekologiczne podejście w tych piecach nie można palić drewnem i większymi kawałkami węgla.

 

Czym jest ecodesign / ekoprojekt?

Dyrek­tywa Eco­de­sign wej­dzie w życie w 2020 roku. Pod wzglę­dem emi­syj­nym jej wymogi to poziom 5 klasy normy PN-EN 303–5:2012. Wpro­wa­dza jed­nak kilka nowości:

 • próg emi­sji dla tlen­ków azotu,

 • ety­kiety ener­ge­tyczne dla kotłów takie jak te znane od lat dla sprzętu AGD,

 • wymóg poda­wa­nia prze­cięt­nej sezo­no­wej spraw­no­ści kotła – znacz­nie bliż­szej rzeczywistej.

W porównaniu do badań przeprowadzonych laboratoryjnie w ramach 5 klasy, tak w ecodesing badania przeprowadzane są w rzeczywistych domowych warunkach.​

 

Do kiedy trzeba wymienić kocioł?

Według rozporządzenia ministra rozwoju od 1 października 2017 roku skończyła się możliwość produkcji w Polsce kotłów niespełniających wymogów emisyjnych 5 klasy. Leżaki magazynowe będzie można wyprzedawać do lipca 2018. Oznacza to że na terenie śląska nie można już sprzedawać i montować kotłów poniżej 5 klasy.

Na obecną chwilę obowiązkową wymianę kotłów już pracujących w kotłowniach w per­spek­ty­wie ok. 10 lat prze­wi­dują lokalne uchwały anty­smo­gowe – tam, gdzie zostały wprowadzone, czyli:

 • w woj. mało­pol­skim z wyłą­cze­niem Kra­kowa (zakaz),

 • w woj. śląskim.

Prace nad uchwałami toczą się też m.in. w opol­skiem, mazo­wiec­kiem i wiel­ko­pol­skiem. Wstępne plany prze­wi­dują ok. 10-letni horyzont czasowy dla wymiany starych urządzeń.

 

Jak dobrać moc kotła?

Wielkość powierzchni do ogrzewania liczona w m² przy standardowej wysokości pomieszczeń wynoszącej 2,8m – zwyczajowo uśredniamy przelicznik mocy grzewczej kotła tj. przyjmujemy 1,3kW na 10m² ogrzewanej powierzchni, czyli można założyć, że na 100 m² będziemy potrzebowali kotła o mocy 13kW. Należy jednak pamiętać, że każdy wybór powinien być skonsultowany z instalatorem, który będzie montował dany kocioł, ponieważ instalator będąc w budynku jest w stanie precyzyjnie określić zapotrzebowanie na ciepło.
Przy budynkach nowo powstałych, w pełni ocieplonych, stosuje się inny przelicznik mocy na metry kwadratowe, wtedy liczy się około 30 - 50W na m². Przy budynkach nieocieplonych ten przelicznik może być większy, jednak przy wymianie kotła na nowy można brać pod uwagę moc starego kotła, ale trzeba również brać pod uwagę urządzenia, które mają oddawać to ciepło, przykładowo grzejniki o mocy 16kW nie będą mogły oddać więcej ciepła, dlatego najlepszym kotłem byłby kocioł o mocy 16kW. Dlatego pomimo tego, że możemy być pewni jaka moc jest nam potrzebna zawsze warto dowiedzieć się u projektanta lub instalatora o poradę w wyborze mocy.

 

Jakie mamy rodzaje paliw?

Rodzaje paliw grzewczych:

 • Gaz - Aby móc pozwolić sobie na ogrzewanie gazowe (praktycznie bezobsługowe) musimy mieć dostęp do sieci gazowej. Jeżeli takowego nie posiadamy, możemy także postawić zbiornik na gaz płynny na własnej posesji, jest on jednak jednym z droższych paliw. Musimy także pamiętać o dodatkowych kosztach inwestycyjnych związanych z podłączeniem instalacji paliwowej (tutaj gazowej) do urządzenia grzewczego.

 • Elektryczność - Ogrzewanie elektryczne, mniej popularne z uwagi na wysoką cenę energii elektrycznej. Może to być np. elektryczne ogrzewanie podłogowe (generujące wysokie koszty eksploatacyjne) czy ogrzewanie za pośrednictwem pompy ciepła (w tym wypadku mamy wysokie koszty inwestycyjne). Pośrednim rozwiązaniem może być elektryczne ogrzewanie piecem akumulacyjnym. W tym przypadku wykorzystujemy do celów grzewczych tańszą II nocną taryfę energii elektrycznej, co nieco zmniejsza koszty eksploatacyjne.  

 • Olej opałowy - Ogrzewanie olejowe jest również bardzo wygodne w eksploatacji, ale paliwo to wymaga magazynowanie w dużych specjalnych zbiornikach. Dodatkowo konieczna jest także instalacja doprowadzająca paliwo do kotła (dodatkowe koszty). Olej opałowy jest niestety obecnie bardzo drogim paliwem.

Rodzaje paliw stałych:

 • Standardowe paliwa stałe:

  • Węgiel kamienny – najbardziej powszechnie stosowane paliwo stałe, wyróżniające się kilkoma odmianami o różnej wartości opałowej. Najpopularniejsze gatunki: orzech (do kotłów bez nadmuchu), miał węglowy (kotły z nadmuchem)

  • Węgiel brunatny – posiada dość niską wartość opałową zbliżoną do drewna, które na dodatek jest od niego tańsze

  • Koks – najwydajniejsze paliwo stałe i zarazem najdroższe

  • Ekogroszek – produkowany z węgla z węgla kamiennego lub brunatnego. wykorzystywany w kotłach retortowych z podajnikiem

 • Ekologiczne paliwa stałe (biomasa)

  • Drewno – niedrogie i zaliczane do źródeł odnawialnych, chociaż proces odnawiania jest dość długi J. Posiada dość niską wartość energetyczną. Zaletą tego paliwa jest cena

  • Pellety i brykiety – posiadają wartość energetyczna zbliżona do węgla i są stosunkowo niedrogie. Paliwo to ma postać sprasowanej biomasy (w kształcie walca): różnych odpadów drzewnych, trocin itp.

1/3